Algemene ledenvergadering FCV-Venlo 20-11-2020

(Last Updated On: 3 november 2020)

Geacht lid,

Namens het bestuur van voetbalvereniging FCV-Venlo nodig ik U uit voor de Algemene Leden-Vergadering (ALV) op vrijdag 20 november 2020. Deze vergadering vindt plaats in de kantine van onze vereniging en is digitaal te volgen. De wijze waarop zal nog nader gecommuniceerd worden. De aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening door de Voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 15november 2019

4. Invloed van Coranavirus (COVID-19) op onze vereniging FCV-Venlo

5. Financieel jaarverslag 2019/2020 door de Penningmeester, waarbij aan de orde komen:
a. balans en staat van baten en lasten
b. verslag kascontrolecommissie
c. vaststellen van de financiële jaarstukken
d. benoeming nieuwe kascontrolecommissie
e. begroting 2020/2021
6. Accommodatiebeleid Gemeente Venlo

Het bestuur van FCV-Venlo wil de leden van FCV-Venlo graag bijpraten over de gemeentelijke visie op sportieve buitenaccommodaties in Venlo en in het bijzonder over de situatie van FCV-Venlo hierin.Tenslotte wordt ook de status van onze huidige accommodatie besproken.

7. VOG FCV-Venlo

Het bestuur van FCV-Venlo wil de leden van FCV-Venlo graag bijpraten over het proces van invoering VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).  

8. Bestuursverkiezingen

Vacant is sinds de vorige ALV de positie Secretaris FCV-Venlo. Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor deze functie. Overeenkomstig artikel 9  lid 2 van de statuten kunnen door drie of meer leden kandidaten voor de functie van Secretaris FCV-Venlo worden voorgesteld. Deze kandidaatstelling graag vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de Secretaris indienen. Een taakomschrijving is beschikbaar.

De heer Bert Vercoulen is aftredend en herkiesbaar in de functie Bestuurslid Projecten conform bovenstaand proces.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Namens het bestuur van FCV-Venlo

Met vriendelijke groet,

Jan Wienhoven

Waarnemend Secretaris FCV-Venlo

Terug

X