Algemene ledenvergadering vrijdag 15 november 2019

(Last Updated On: 2 november 2019)

Geacht lid,

Namens het bestuur van voetbalvereniging FCV-Venlo nodig ik U uit voor de Algemene Leden-Vergadering (ALV) op vrijdag 15 november 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in de kantine van onze vereniging en de aanvang van de vergadering is om 20.30 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2018
 4. Jaarverslag 2018/2019 door de Secretaris
 5. Jaarverslag 2018/2019 jeugdcommissie door de (waarnemend) Jeugdvoorzitter
 6. Financieel jaarverslag 2018/2019 door de Penningmeester, waarbij aan de orde komen:
 • Balans en verlies- en winstrekening
 • verslag kascontrolecommissie
 • vaststellen van de financiële jaarstukken
 • benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 • begroting 2019/2020
 1. Accommodatiebeleid Gemeente Venlo

  Het bestuur van FCV-Venlo wil de leden van FCV-Venlo graag bijpraten over de gemeentelijke visie op sportieve buitenaccommodaties in Venlo en in het bijzonder over de situatie van FCV-Venlo hierin. Vanuit de gemeentelijke organisatie is er voorstel gedaan om te verhuizen naar de Herungerberg. Zoals bekend is er in de afgelopen periode al een samenwerking met VVV ’03 opgestart vanwege ruimtegebrek op de Lovendaalseweg.

 1. Invoering VOG

Het bestuur en de vertrouwenspersoon van FCV-Venlo willen de leden van FCV-Venlo graag bijpraten over de invoering van de VOG binnen de vereniging.

1.Bestuursverkiezingen

De heer Bert Vercoulen is gestopt als jeugdvoorzitter op 17 november 2017. Het bestuur stelt als kandidaat voor de heer Rob Collin als jeugdvoorzitter. Overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de statuten kunnen door drie of meer leden kandidaten voor de bovengenoemde functie van jeugdvoorzitter worden voorgesteld. Deze kandidaatstelling graag vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris indienen.

De heer Rene Stoter, voorzitter is aftredend en herkiesbaar.
De heer Peter Driessen, penningmeester is aftredend en herkiesbaar.

De heer Jan Wienhoven, secretaris is aftredend en niet herkiesbaar (maakt lopende seizoen af).
De heer Piet Timmermans, bestuurslid parkzaken is aftredend en herkiesbaar.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Namens het bestuur van FCV-Venlo

Met vriendelijke groet,

Jan Wienhoven, Secretaris FCV-Venlo

Terug

X